Свържете се с нас: +359 888 001 202         Вертикално планиране

    Проектът за вертикално планиране (ВП) на населеното място (НМ) предвижда необходимото изменение на релефа на терена с оглед да бъде моделиран и приспособен към изискванията на строителството, водоотвеждането и транспорта при най-целесъобразно и икономично извършване на земните работи, включително разместването им и дава представа за облика на територията, която ще се благоустроява. Плановете за ВП се изработват за населени места и други застроени територии или части от тях в съответствие с одобрените им общи (ОГП) и подробни градоустройствени планове, застроителните и регулационните им планове (ЗРП) и подробните квартално-застроителни и селищни планове.
   Плановете за ВП имат предназначението чрез преобразуване на съществуващия релеф на терена да създадат условия за функционално и хармонично изграждане на жизнената среда във всички нейни аспекти - обитаване, труд, отдих и др.

    С преобразувания (проектния) релеф се изпълняват задачите:
     - определяне на височинното положение на улиците, алеите, площадите и съоръ­же­нията им за осигуряване удобство за транспортните средства и пешеходците;
        - определяне на височинното положение на сградите и създаване на условия за целе­съобразно застрояване, архитектурно оформяне и функционалност;
        - отвеждане на повърхностните води в естествени водоприемници и канализа­цион­ната мрежа, определяне нивата на водните течения.

  Проектните решения трябва да бъдат ефективни и икономични и да запазват околната среда, паметниците на културата, природните и материалните забележителности.
  Плановете за вертикално планиране се изработват във височинната система на ниве­лационния план. Те се прилагат на местността чрез височинно трасиране от четвъртоклас­на­та нивелачна мрежа. Те подлежат на постоянно попълване и поддържане.
   Плановете за вертикално планиране, трасировъчните планове и тези на инженерната инфраструктура задължително се изработват в една и съща височинна система.
   При вертикалното планиране се обособяват две основни групи дейности: ВП при градоустройственото проектиране и проекти за ВП в строителството.
   При проектирането на сгради и съоръжения се изработват проекти за ВП в строител­ството. Тези проекти осигуряват височинното решение на основните и второсте­пенните нива на всички сгради, съоръжения, площади, пътни възли и улични пространства.
отопление вентилации климатизация електроинсталации и ел. услуги видеонаблюдение стрoителство и ремонтни дейности пожароизвестяване геодезически услуги озеленяване. ландшафтен
дизайн
интериорни врати. входни врати. парапети
ВРЪЗКА С НАС    +359 888 001 202   pbsbulgaria@gmail.com СОЦИАЛНИ МРЕЖИМЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Стрoителство и ремонтни дейности
Отопление. Вентилации. Климатизация
Пожароизвестяване
Видеонаблюдение
Обзавеждане мебелировка
Парапети. Стълби. Пана
Електроинсталации и ел. услуги
Дограми и окачени фасади
Геодезически услуги
Интериорни и входни врати
Озеленяване. Ландшафтен дизайн
Оборудване на бани
ИНФОРМАЦИЯ

Актуално
Нашите клиенти
Направете запитване2023, Всички права запазени. Условия / Защита на личните данни