Свържете се с нас: +359 988 230 066   Вертикално планиране

 Проектът за вертикално планиране (ВП) на населеното място (НМ) предвижда необходимото изменение на релефа на терена с оглед да бъде моделиран и приспособен към изискванията на строителството, водоотвеждането и транспорта при най-целесъобразно и икономично извършване на земните работи, включително разместването им и дава представа за облика на територията, която ще се благоустроява.


Плановете за ВП се изработват за населени места и други застроени територии или части от тях в съответствие с одобрените им общи (ОГП) и подробни градоустройствени планове, застроителните и регулационните им планове (ЗРП) и подробните квартално-застроителни и селищни планове.

Плановете за ВП имат предназначението чрез преобразуване на съществуващия релеф на терена да създадат условия за функционално и хармонично изграждане на жизнената среда във всички нейни аспекти - обитаване, труд, отдих и др.

С преобразувания (проектния) релеф се изпълняват задачите:

- определяне на височинното положение на улиците, алеите, площадите и съоръ­же­нията им за осигуряване удобство за транспортните средства и пешеходците;

- определяне на височинното положение на сградите и създаване на условия за целе­съобразно застрояване, архитектурно оформяне и функционалност;

- отвеждане на повърхностните води в естествени водоприемници и канализа­цион­ната мрежа, определяне нивата на водните течения.

Проектните решения трябва да бъдат ефективни и икономични и да запазват околната среда, паметниците на културата, природните и материалните забележителности.

Плановете за вертикално планиране се изработват във височинната система на ниве­лационния план. Те се прилагат на местността чрез височинно трасиране от четвъртоклас­на­та нивелачна мрежа. Те подлежат на постоянно попълване и поддържане.

Плановете за вертикално планиране, трасировъчните планове и тези на инженерната инфраструктура задължително се изработват в една и съща височинна система.

При вертикалното планиране се обособяват две основни групи дейности: ВП при градоустройственото проектиране и проекти за ВП в строителството.

При проектирането на сгради и съоръжения се изработват проекти за ВП в строител­ството. Тези проекти осигуряват височинното решение на основните и второсте­пенните нива на всички сгради, съоръжения, площади, пътни възли и улични пространства.

отопление вентилации климатизация електроинсталации и ел. услуги видеонаблюдение стрoителство и ремонтни дейности пожароизвестяване геодезически услуги озеленяване. ландшафтен
дизайн
интериорни врати. входни врати. парапети
ВРЪЗКА С НАС    +359 988 23 00 66   pbsbulgaria@gmail.com СОЦИАЛНИ МРЕЖИМЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Строителство
Ремонтни дейности
Отопление, Хладилни инсталации
Видеонаблюдение
Електроинсталации
Врати, Парапети
Геодезически услуги
Озеленяване. Ландшафтен дизайн
ИНФОРМАЦИЯ

Актуално
Нашите клиенти
Направете запитване2019, Всички права запазени. Условия / Защита на личните данни